შესაძენად შეავსე მონაცემები

ვისთვისაა დაზღვევა

პირადი ინფორმაცია

აირჩიე ქვეყანა

პოლისის ტიპი

აირჩიე პოლისის ლიმიტი

warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning

კითხვარი ფიზიკური პირებისათვის

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სადაზღვევო ორგანიზაცია ვალდებულია გამოარკვიოს, მიეკუთვნება თუ არა კლიენტი, მასთან საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი ან მისი ბენეფიციარი მესაკუთრე პოლიტიკურად აქტიურ პირთა კატეგორიას.

პოლიტიკურად აქტიური პირი - მნიშვნელოვანი საჯარო ან პოლიტიკური ფუნქციების შემსრულებელი ფიზიკური პირი (გარდა საშუალო და დაბალი რანგების თანამდებობის პირებისა), მათ შორის: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი და მთავრობის წევრი (მინისტრი), მინისტრის მოადგილე, სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელი, პარლამენტის წევრი, უზენაესი სასამართლოს წევრი, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, უმაღლესი ინსტანციის სხვა სასამართლო ორგანოს წევრი რომლის გადაწყვეტილებები გამონაკლის შემთხვევაში საჩივრდება, გენერალური აუდიტორი, გენერალური აუდიტორის მოადგილე, აუდიტორთა სასამართლოს წევრი, თავდაცვის (სამხედრო) ძალების ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი, ცენტრალური (ეროვნული) ბანკის საბჭოს წევრი, ელჩი, დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/მოადგილე/მმართველობის ორგანოს წევრი, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი ან მმართველობის ორგანოს წევრი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) ხელმძღვანელი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) მმართველობის ორგანოს წევრი, სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოღვაწე, ასევე მათი ოჯახის წევრები, აგრეთვე მათთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირები; პირი პოლიტიკურად აქტიურ პირად ითვლება ზემოაღნიშნული თანამდებობის დატოვებიდან ერთი წლის განმავლობაში.

ოჯახის წევრი – პირის მეუღლე, შვილი (მათ შორის, გერი) და მისი მეუღლე, მშობელი, და, ძმა;

პოლიტიკურად აქტიურ პირთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი - ფიზიკური პირი, რომელიც ფლობს ან/და აკონტროლებს იმ იურიდიული პირის წილს ან ხმის უფლების მქონე აქციებს, რომლის წილს ან ხმის უფლების მქონე აქციებს ფლობს ან/და აკონტროლებს პოლიტიკურად აქტიური პირი, აგრეთვე მასთან სხვაგვარ მჭიდრო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ უპასუხოთ ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებს:

ხართ თუ არა, ან გაქვთ თუ არა კავშირი, პოლიტიკურად აქტიურ პირთან?

გთხოვთ, შეამოწმოთ ინფორმაცია

დამზღვევი

სახელი
გვარი
სქესი
მოქალაქეობა
პირადი ნომერი
პასპორტის ნომერი
დაბადების თარიღი

დაზღვეული

მოგზაურობა

მოგზაურობის დაწყების თარიღი
მოგზაურობის დასრულების თარიღი
დღეების რაოდენობა
საიდან მიემგზავრები?
სად მიემგზავრები?

შერჩეული სადაზღვევო პროდუქტები

ძირითადი პროდუქტი
დამატებითი სერვისები
პოლისის ღირებულება: იტვირთება..